Hae opiskelemaan

Itä-Suomen,  Tampereen ja Turun yliopistot järjestävät Itä-Suomen yliopiston opintovaatimusten mukaisen uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen 30 op monimuoto-opintoina. Koulutuksen hinta on 1800 €  (60 € per opintopiste). Opintomaksu maksetaan kolmessa 600 € erässä (syyskuu 2018, tammikuu 2019 ja toukokuu 2019).

Koulutuksen tavoitteena on kehittää ja syventää uraohjauksen tehtävissä toimivien eri alojen ammattilaisten osaamista sekä asiantuntijuutta. Koulutus on monialainen ja tarkoitettu ensisijaisesti soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka toimivat uraohjaustehtävissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla.

Koulutukseen on ollut haku keväällä 2018, jolloin koulutukseen (30+30 aloitupaikkaa) on hyväksytty yhteensä  59 opiskelijaa. Täydennyshaussa elokuussa täytetään vapautuvatt opiskelijapaikat.

Koulutukseen hakijoilta edellytetään ylempi tai alempi korkeakoulututkinto soveltuvalta koulutusalalta sekä ohjausalan työkokemusta. Lisäksi hakijan tulee kirjoittaa motivaatiokirje ja toimittaa se yliopistolle yhdessä hakukelpoisuutta osoittavien todistusten kanssa. Hakemukseen liitetään myös työnantajan suosituskirje. Jos hakija ei ole palkkatyössä, työnantajan suosituskirjettä ei edellytetä.

Valinta opintoihin perustuu em. kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden ilmoittautumisjärjestykseen.

Valintamenettely

Täydennyshaku on käynnissä. Hakuaika on 10.8.–24.8.2018 klo 15.00. Sähköiseen hakulomakkeeseen on linkki osoitteessa:   HAKULOMAKE (aukeaa 10.8.2018 klo 00.00). Koulutukseen valinta perustuu ilmoittautumisjärjestykseen.

Hakija liittää hakemukseensa

  1. kopiot tutkintotodistuksista
  2. ansioluettelo tai selvitys työkokemuksesta
  3. vapaamuotoinen max. 2 sivun mittainen motivaatiokirje
  4. työnantajan vapaamuotoinen suosituskirje (jos ei ole palkkatyössä, työnantajan suosituskirjettä ei edellytetä)

Hakemuksen liitteet toimitetaan hakemuslomakkeen liitetiedostona. Täydennyshaun osalta liitteet toimitetaan viimeistään 24.8.2018. Mikäli liitteitä ei ole toimitettu ajoissa, ilmoittautumista ei hyväksytä. Jos liitteiden liittämisessä on ongelmia, ota yhteyttä leena.m.penttinen@uef.fi.

Valinnan tuloksen julkaiseminen

Täydennyshaun osalta valinnan tulos ilmoitetaan 10.9.2018 sähköpostitse kaikille ilmoittautuneille.  Opiskelijavalintaan tyytymättömällä on mahdollisuus jättää yliopiston muutoksenhakulautakunnalle kirjallinen oikaisupyyntö, jonka on oltava perillä viimeistään 15.9.2018. täydennyshaun osalta.

Opinto-oikeus opintoihin päättyy, kun opinnot on suoritettu tai kun “uraohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op”-koulutus päättyy.

Koulutuksen sisältö ja laajuus

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus (30 op) koostuu seuraavista moduuleista ja opintojaksoista:

Uraohjauksen perusta (10 op)

  1. Uraohjaus yhteiskunnan ja työelämän muutoksissa (5 op)
  2. Uraprosessit ja niiden tukeminen (5 op)

Uraohjauksen asiakastyö 10 op

  1. Vuorovaikutusosaaminen asiakastyössä(5 op)
  2. Asiakastyön ohjausmenetelmät (5 op)

Uraohjauksen kehittävä työote 10 op

  1. Kehittämishanke (10 op)

Itä-Suomen, Tampereen ja Turun yliopistojen yhteistyössä toteuttama uraohjausosaamista vahvistava erityisasiantuntijakoulutus