Hae opiskelemaan

Itä-Suomen ja Turun yliopistot järjestävät Itä-Suomen yliopiston opintovaatimusten mukaisen uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen 30 op monimuoto-opintoina. Koulutuksen hinta on 2100 €  (70 € per opintopiste) ja sen voi maksaa koulutuksen aikana kolmessa erässä.

Uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on kehittää ja syventää uraohjauksen tehtävissä toimivien eri alojen ammattilaisten osaamista sekä asiantuntijuutta. Koulutus on monialainen ja tarkoitettu ensisijaisesti soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka toimivat uraohjaustehtävissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Hakijoilta edellytetään ylempää tai alempaa korkeakoulututkintoa soveltuvalta koulutusalalta sekä ohjausalan työkokemusta.

Seuraava koulutushaku avautuu ma 1.2.2021 klo 9:00, jolloin tämä hakulinkki aktivoituu. Hakuaika päättyy ke 24.2. klo 23:59. Koulutus käynnistyy pe 26.3. klo 11:00.

Koulutukseen valinta perustuu kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden ilmoittautumisjärjestykseen, joten ilmoittaudu koulutukseen ja toimita hakemuksen liitteet viimeistään pe 26.2.2021 klo 15:00 osoitteeseen: paivi.rosenius@uef.fi, niin olet mukana valinnassa! Hakemuksen liitteitä ovat: kopiot tutkintotodistuksista, ansioluettelo tai selvitys työkokemuksesta ja vapaamuotoinen max. 2 sivun mittainen motivaatiokirje.

Koulutus kestää noin yhden kalenterivuoden ja se toteutetaan monimuoto- ja verkko-opetuksena, mikä mahdollistaa opiskelun työn ohessa, ajassa ja paikassa joustavasti. Koulutus koostuu suurryhmän ja pienryhmien lähityöskentelystä verkossa sekä itsenäisestä perehtymisestä kirjallisuuteen ja digitaalisiin materiaaleihin.

Koulutuksen sisältö ja laajuus

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus (30 op) koostuu seuraavista opintojaksoista:

Uraohjauksen perusta (10 op)

  • Uraohjaus yhteiskunnan ja työelämän muutoksissa (5 op)
  • Uraprosessit ja niiden tukeminen (5 op)

Uraohjauksen asiakastyö 10 op

  • Vuorovaikutusosaaminen asiakastyössä (5 op)
  • Asiakastyön ohjausmenetelmät (5 op)

Uraohjauksen kehittävä työote 10 op

  • Kehittämishanke (7 op)
  • Uraohjaajaksi kasvaminen (3 op)

Ohjausasiantuntijamme!

Anne-Mari Souto, YTT, KM toimii Itä-Suomen yliopiston ohjauksen koulutuksessa opinto- ja uraohjauksen yliopistonlehtorina. Akateemisen opetus- ja tutkimustyön lisäksi Anne-Mari on työskennellyt erilaisissa ohjaus-, kehittämis- ja johtotehtävissä ammatillisen koulutuksen kentällä. Anne-Marin asiantuntemus kiinnittyy erityisesti yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen yksilöiden koulutus- ja työurilla ja siihen, kuinka uraohjauksella voisi edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Hän on tutkinut muun muassa koulutukseen kiinnittymisen ja keskeyttämisen problematiikkaa sekä monikulttuurisuuden ja rasismin kysymyksiä uraohjauksessa.

Sanna Vehviläinen, KT on aikuiskasvatuksen dosentti (HY, TAU) sekä ohjausvuorovaikutuksen tutkimuksen dosentti (UEF). Hän hoiti opinto-ohjauksen ja uraohjauksen professuuria Itä-Suomen yliopistossa 2016-2018 ja palaa tehtävään vuoden 2021 alusta. Sannalla on pitkä oma kokemus ohjauksen eri käytännöistä ja kehittämisestä. Hän on tehnyt tutkijanuransa erityisesti vuorovaikutustutkijana ja julkaissut alan keskeisissä lehdissä ohjaus- ja psykoterapiavuorovaikutuksen ilmiöistä. Hän on myös vuosien ajan kouluttanut ohjausammattilaisia sekä muita ohjaustaitoja hyödyntäviä asiantuntijoita, kehittänyt ohjausta ja pedagogiikkaa yliopistoissa ja tohtorikouluissa sekä julkaissut oppikirjoja, mm. runsaasti kiitosta saaneen Ohjaustyön oppaan (Gaudeamus 2014). Hänen tutkimusmielenkiintonsa kohdistuu ohjauksen teoreettiseen mallintamiseen, ohjausvuorovaikutuksen tutkimukseen sekä ohjauksen tuloksellisuuden kysymyksiin. Hän työstää lisäksi Gaudeamukselle teosta mestari-kisällipedagogiikasta. Sanna on myös dialoginen ohjaaja, työnohjaaja, työyhteisösovittelija ja ohjausalan yrittäjä toiminimellä Ohjausosaajat.

Ulla Nuutinen, KT, TtL toimii Itä-Suomen yliopiston Ohjauksen koulutuksessa yliopistonlehtorina. Ullalla on usean vuoden kokemus ohjausalan toimijana-, kouluttajana sekä kehittämistehtävistä. Hän on ollut mukana myös ohjaukseen liittyvissä valtakunnallisissa hankkeissa; Aikuisten ohjaus, URAA! ja AMK:sta Uralle. Ulla on rakentanut ammatillisen kasvun polku- mallin, jonka avulla uraohjaajat voivat tarkastella omaa kasvamistaan. Erityisenä kiinnostuksen kohteena onkin juuri ohjaajan ammatillisen kasvun näkökulmat, mihin uraohjauksen teemat vahvasti linkittyvät.

Kirsti Haihu, FM toimii Turun yliopiston Brahea-keskuksessa erikoissuunnittelijana. Kirstillä on 24 vuoden kokemus kehittämistehtävistä työelämäyhteyksien ja osaamisperustaisuuden liittämisestä yliopisto-opetukseen ja korkeasti koulutettujen työttömien uraohjauksesta sekä organisaatioiden henkilöstön kehittämistehtävistä. Erityisenä kiinnostuksena on osaamisen kehittäminen ja ohjaava asiakastyö.  Kirsti on työnohjaaja, prosessikonsultti ja työyhteisösovittelija sekä EFQM Certified Assessor.

Päivi Rosenius, KM on työskennellyt Itä-Suomen yliopistossa opinto-ohjaajien ja uraohjaajien yliopisto-opettajana vuodesta 2013 alusta ja Uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen 30 op. koordinaattorina ja ohjaajana 2018 alkaen. Päivin asiantuntijuus ja kiinnostus kohdentuvat ohjauksen laajalle työkentälle ja hänellä onkin pitkä työhistoria nuorten ja aikuisten elämänuran siirtymävaiheisiin liittyvien ohjauksellisten koulutusten ja työtehtävien parissa. Päiville on tärkeää osallistujaa osallistava pedagogiikka, mahdollisuuksia näkevä ohjausvuorovaikutus ja vastavuoroisesti rakentuvat monikanavaiset kohtaamiset. Päivi tekee väitöskirjatutkimusta uraohjausasiantuntijuuden rakentumisesta, hän on myös dialoginen ohjaaja, Verme-mentori, työnohjaaja sekä Uraohjaajat ja -valmentajat ry:n hallituksen jäsen (sihteeri)

Leena Penttinen, KT