Siirry sisältöön

Hae opiskelemaan ja tutustu kouluttajiin!

"Save the info" - seuraava koulutushaku avautuu loka-marraskuussa 2021 ja koulutus käynnistyy maaliskuun lopussa 2022! (ks. ennakkoinfo etusivulta)

Itä-Suomen ja Turun yliopistot järjestävät Itä-Suomen yliopiston opintovaatimusten mukaisen uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen 30 op monimuoto-opintoina. Koulutuksen hinta on 2100 €  (70 € per opintopiste) ja sen voi maksaa koulutuksen aikana kolmessa erässä.

Uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on kehittää ja syventää uraohjauksen tehtävissä toimivien eri alojen ammattilaisten osaamista sekä asiantuntijuutta. Koulutus on monialainen ja tarkoitettu ensisijaisesti soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka toimivat uraohjaustehtävissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Hakijoilta edellytetään ylempää tai alempaa korkeakoulututkintoa soveltuvalta koulutusalalta sekä ohjausalan työkokemusta.

Koulutus kestää noin yhden kalenterivuoden ja se toteutetaan monimuoto- ja verkko-opetuksena, mikä mahdollistaa opiskelun työn ohessa, ajassa ja paikassa joustavasti. Koulutus koostuu suurryhmän ja pienryhmien lähityöskentelystä verkossa ja livenä (aloitus- ja päätös lähijaksot) sekä itsenäisestä perehtymisestä kirjallisuuteen ja digitaalisiin materiaaleihin.

Yliopistollisen UraErkon kouluttajat ja ohjaajat

Anne-Mari Souto, YTT, KM, toimii Itä-Suomen yliopiston ohjauksen koulutuksessa opinto- ja uraohjauksen yliopistonlehtorina. Akateemisen opetus- ja tutkimustyön lisäksi Anne-Mari on työskennellyt erilaisissa ohjaus-, kehittämis- ja johtotehtävissä ammatillisen koulutuksen kentällä. Anne-Marin asiantuntemus kiinnittyy erityisesti yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen yksilöiden koulutus- ja työurilla ja siihen, kuinka uraohjauksella voisi edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Hän on tutkinut muun muassa koulutukseen kiinnittymisen ja keskeyttämisen problematiikkaa sekä monikulttuurisuuden ja rasismin kysymyksiä uraohjauksessa.

Sanna Vehviläinen, KT, on aikuiskasvatuksen dosentti (HY, TAU) sekä ohjausvuorovaikutuksen tutkimuksen dosentti (UEF). Hän hoiti opinto-ohjauksen ja uraohjauksen professuuria Itä-Suomen yliopistossa 2016-2018 ja palaa tehtävään vuoden 2021 alusta. Sannalla on pitkä oma kokemus ohjauksen eri käytännöistä ja kehittämisestä. Hän on tehnyt tutkijanuransa erityisesti vuorovaikutustutkijana ja julkaissut alan keskeisissä lehdissä ohjaus- ja psykoterapiavuorovaikutuksen ilmiöistä. Hän on myös vuosien ajan kouluttanut ohjausammattilaisia sekä muita ohjaustaitoja hyödyntäviä asiantuntijoita, kehittänyt ohjausta ja pedagogiikkaa yliopistoissa ja tohtorikouluissa sekä julkaissut oppikirjoja, mm. runsaasti kiitosta saaneen Ohjaustyön oppaan (Gaudeamus 2014). Hänen tutkimusmielenkiintonsa kohdistuu ohjauksen teoreettiseen mallintamiseen, ohjausvuorovaikutuksen tutkimukseen sekä ohjauksen tuloksellisuuden kysymyksiin. Hän työstää lisäksi Gaudeamukselle teosta mestari-kisällipedagogiikasta. Sanna on myös dialoginen ohjaaja, työnohjaaja, työyhteisösovittelija ja ohjausalan yrittäjä toiminimellä Ohjausosaajat.

Ulla Nuutinen, KT, TtL, toimii Itä-Suomen yliopiston Ohjauksen koulutuksessa yliopistonlehtorina. Ullalla on usean vuoden kokemus ohjausalan toimijana-, kouluttajana sekä kehittämistehtävistä. Hän on ollut mukana myös ohjaukseen liittyvissä valtakunnallisissa hankkeissa; Aikuisten ohjaus, URAA! ja AMK:sta Uralle. Ulla on rakentanut ammatillisen kasvun polku- mallin, jonka avulla uraohjaajat voivat tarkastella omaa kasvamistaan. Erityisenä kiinnostuksen kohteena onkin juuri ohjaajan ammatillisen kasvun näkökulmat, mihin uraohjauksen teemat vahvasti linkittyvät.

Päivi Rosenius, KM, on työskennellyt Itä-Suomen yliopistossa opinto-ohjaajien ja uraohjaajien yliopisto-opettajana vuodesta 2013, uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen ohjaajana ja koordinaattorina vuodesta 2018 alkaen. Päivin asiantuntijuus ja kiinnostus kohdentuvat ohjauksen laajaan toimintaympäristöön ja hänellä on pitkä työhistoria nuorten ja aikuisten elämänuran siirtymävaiheisiin liittyvien ohjauksellisten koulutusten kehittämisen, suunnittelun ja toteuttamisen parissa. Päiville on tärkeää osallisuutta edistävä pedagogiikka ja ohjauskohtaamisten läsnäoloa tukeva vuorovaikutus ja vastavuoroisuus. Hän tekee väitöskirjatutkimusta uraohjausasiantuntijuuden rakentumisesta ja on myös dialoginen ohjaaja, Verme-mentori, työnohjaaja sekä Uraohjaajat ja -valmentajat ry:n hallituksen jäsen (sihteeri).

Kirsti Haihu, FM, toimii Turun yliopiston Brahea-keskuksessa erikoissuunnittelijana. Kirstillä on 24 vuoden kokemus kehittämistehtävistä työelämäyhteyksien ja osaamisperustaisuuden liittämisestä yliopisto-opetukseen ja korkeasti koulutettujen työttömien uraohjauksesta sekä organisaatioiden henkilöstön kehittämistehtävistä. Erityisenä kiinnostuksena on osaamisen kehittäminen ja ohjaava asiakastyö.  Kirsti on työnohjaaja, prosessikonsultti ja työyhteisösovittelija sekä EFQM Certified Assessor.

Leena Penttinen, KT, toimii erityisasiantuntijana Jyväskylän yliopiston koulutuspalveluissa. Hän on pitkän linjan ohjauskouluttaja sekä Itä-Suomen että Jyväskylän yliopistoissa. Leena on yksi  aktiivisista uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen kehittäjistä ja toiminut ensimmäisen yliopistollisen erikoistumiskoulutuksen suunnannäyttäjänä. Leenan tutkimusalue kohdentuu korkeakouluopiskelijoiden ohjaukseen ja työelämäorientaatioon ja hän on vetänyt useita valtakunnallisia korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja opinto- ja työuran tukemisen kehittämishankkeita sekä kehittänyt mm. digitaalisia työvälineitä uraohjaukseen. Uraohjaajat ja valmentajat ry:n puheenjohtajana Leena on mm. ollut tekemässä uutta kansallista Elinikäisen ohjauksen strategiaa. Hän on myös täydennyskouluttanut uraohjauksesta eri koulutusasteiden ohjaajia ja opettajia ja toimii useiden hankkeiden ohjausryhmissä edistämässä uraohjauksen kehittämistä.