Hae opiskelemaan – tutustu kouluttajiin

Koulutuksen seuraava haku on avoinna 29.10.2021 klo 9.00 – 7.3.2022 klo 23:59. Koulutus käynnistyy aloitusseminaarissa pe 25.3.2022!

  • Koulutuksen hakulinkki aktivoituu tässä 29.10. klo 9.00!

Itä-Suomen ja Turun yliopistot järjestävät Itä-Suomen yliopiston opintovaatimusten mukaisen Uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen 30 op monimuoto-opintoina. Koulutuksen tavoitteena on kehittää ja syventää uraohjauksen tehtävissä toimivien eri alojen ammattilaisten osaamista sekä asiantuntijuutta. Koulutuksen kokonaishinta on 2100 €  (70 € per opintopiste) ja sen voi maksaa koulutuksen aikana kolmessa erässä.

Koulutus kestää noin yhden kalenterivuoden ja se toteutetaan monimuoto- ja verkko-opetuksena, mikä mahdollistaa opiskelun työn ohessa, ajassa ja paikassa joustavasti. Koulutus koostuu suurryhmän ja pienryhmien lähityöskentelystä verkossa ja livenä (aloitus- ja päätös lähijaksot) sekä itsenäisestä perehtymisestä kirjallisuuteen ja digitaalisiin materiaaleihin.

Valinnanperusteet

Koulutus on monialainen ja tarkoitettu ensisijaisesti soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka toimivat uraohjaustehtävissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Hakijoilta edellytetään ylempää tai alempaa korkeakoulututkintoa soveltuvalta koulutusalalta sekä ohjausalan työkokemusta. Lisäksi hakijan tulee kirjoittaa motivaatiokirje ja toimittaa se yliopistolle yhdessä hakukelpoisuutta osoittavien todistusten kanssa viimeistään 11.3.2022 mennessä  (tästä löydät tarkemman ohjeistuksen sähköiseltä hakulomakkeelta, joka avautuu 29.10 klo 9.00).

Koulutukseen otetaan 30 opiskelijaa ja koulutukseen valinta perustuu ilmoittautumisjärjestykseen. Mikäli ilmoittautumisajan kuluessa tulleita ilmoittautumisia on enemmän kuin 30, loput ilmoittautuneista otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä varasijoille odottamaan mahdollista koulutuspaikan vapautumista.

Kouluttajaesittelyt!

Sanna Vehviläinen, KT, on aikuiskasvatuksen dosentti (HY, TAU) sekä ohjausvuorovaikutuksen tutkimuksen dosentti (UEF). Hän hoiti opinto-ohjauksen ja uraohjauksen professuuria Itä-Suomen yliopistossa 2016-2018 ja palasi tehtävään vuoden 2021 alusta. Sannalla on pitkä oma kokemus ohjauksen eri käytännöistä ja kehittämisestä. Hän on vuosien ajan kouluttanut ohjausammattilaisia sekä muita ohjaustaitoja hyödyntäviä asiantuntijoita, kehittänyt ohjausta ja pedagogiikkaa yliopistoissa ja tohtorikouluissa sekä julkaissut oppikirjoja, mm. runsaasti kiitosta saaneen Ohjaustyön oppaan (Gaudeamus 2014). Hän on tehnyt tutkijanuransa erityisesti vuorovaikutustutkijana ja julkaissut alan keskeisissä lehdissä ohjaus- ja psykoterapiavuorovaikutuksen ilmiöistä. Hänen tutkimusmielenkiintonsa kohdistuu ohjauksen teoreettiseen mallintamiseen, ohjausvuorovaikutuksen tutkimukseen sekä ohjauksen tuloksellisuuden kysymyksiin. Lisäksi hän työstää Gaudeamukselle teosta mestari-kisällipedagogiikasta. Sanna on myös dialoginen ohjaaja, työnohjaaja, työyhteisösovittelija ja ohjausalan yrittäjä toiminimellä Ohjausosaajat.

Leena Penttinen, KT, toimii erityisasiantuntijana Jyväskylän yliopiston koulutuspalveluissa. Hän on pitkän linjan ohjauskouluttaja sekä Itä-Suomen että Jyväskylän yliopistoissa. Leena on yksi  aktiivisista uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen kehittäjistä ja toiminut ensimmäisen yliopistollisen erikoistumiskoulutuksen suunnannäyttäjänä. Leenan tutkimusalue kohdentuu korkeakouluopiskelijoiden ohjaukseen ja työelämäorientaatioon ja hän on vetänyt useita valtakunnallisia korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja opinto- ja työuran tukemisen kehittämishankkeita sekä kehittänyt mm. digitaalisia työvälineitä uraohjaukseen. Uraohjaajat ja valmentajat ry:n puheenjohtajana Leena on mm. ollut tekemässä uutta kansallista Elinikäisen ohjauksen strategiaa. Hän on myös täydennyskouluttanut uraohjauksesta eri koulutusasteiden ohjaajia ja opettajia ja toimii useiden hankkeiden ohjausryhmissä edistämässä uraohjauksen kehittämistä.

Toni Kosonen, YTT, KM, toimii Itä-Suomen yliopiston ohjauksen koulutuksessa opinto- ja uraohjauksen yliopistonlehtorina. Tonilla on laaja-alainen koulutus ja työtausta sekä yhteiskunta- että kasvatustieteissä. Erityisiä asiantuntemusalueita on aikuisten kanssa tehtävä pedagoginen ja ohjauksellinen työ, aikuiskoulutus ja korkeakoulutus. Toni on tutkinut muun muassa vähän koulutettujen aikuisten osallistumista koulutukseen ja tutkii tuoreeltaan yliopisto-opiskelijoiden opintoihin kiinnittymistä ja sosiaalisten suhteiden merkitystä opiskelijaelämässä. Hän on ollut mukana myös aikuiskoulutuksen ja korkeakoulutuksen ohjauskäytäntöjen kehittämisessä. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on miesten kouluttautumiseen ja uraan sekä ohjaamiseen ja tukemiseen liittyvät kysymykset.

Ulla Nuutinen, KT, TtL, toimii Itä-Suomen yliopiston Ohjauksen koulutuksessa opinto- ja uraohjauksen yliopistonlehtorina. Ullalla on usean vuoden kokemus ohjausalan toimijana-, kouluttajana sekä kehittämistehtävistä. Hän on ollut mukana myös ohjaukseen liittyvissä valtakunnallisissa hankkeissa; Aikuisten ohjaus, URAA! ja AMK:sta Uralle. Ulla on rakentanut ammatillisen kasvun polku- mallin, jonka avulla uraohjaajat voivat tarkastella omaa kasvamistaan. Erityisenä kiinnostuksen kohteena onkin juuri ohjaajan ammatillisen kasvun näkökulmat, mihin uraohjauksen teemat vahvasti linkittyvät. Ulla on  työnohjaaja ja prosessikonsultti sekä Mindfulness-ohjaaja.

Päivi Rosenius, KM, on työskennellyt Itä-Suomen yliopistossa opinto- ja uraohjaajien yliopisto-opettajana vuodesta 2013, uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen ohjaajana ja koordinaattorina vuodesta 2018 alkaen. Päivin asiantuntijuus ja kiinnostus kohdentuvat ohjauksen laajaan toimintaympäristöön ja hänellä on pitkä työhistoria nuorten ja aikuisten elämänuran siirtymävaiheisiin liittyvien ohjauksellisten koulutusten kehittämisen, suunnittelun ja toteuttamisen parissa. Hänelle on tärkeää osallisuutta edistävä pedagogiikka ja ohjauskohtaamisten läsnäoloa tukeva vuorovaikutus ja vastavuoroisuus. Lisäksi hän tekee väitöskirjatutkimusta uraohjausasiantuntijuuden rakentumisesta ja on myös opinto-ohjaaja, dialoginen ohjaaja, Verme-mentori, työnohjaaja sekä Uraohjaajat ja -valmentajat ry:n hallituksen jäsen (sihteeri).

Kirsti Haihu, FM, toimii Turun yliopiston Brahea-keskuksessa erikoissuunnittelijana. Kirstillä on 24 vuoden kokemus kehittämistehtävistä työelämäyhteyksien ja osaamisperustaisuuden liittämisestä yliopisto-opetukseen ja korkeasti koulutettujen työttömien uraohjauksesta sekä organisaatioiden henkilöstön kehittämistehtävistä. Erityisenä kiinnostuksena on osaamisen kehittäminen ja ohjaava asiakastyö.  Kirsti on työnohjaaja, prosessikonsultti ja työyhteisösovittelija sekä EFQM Certified Assessor.

Anne-Mari Souto, YTT, KM, toimii Itä-Suomen yliopiston ohjauksen koulutuksessa opinto- ja uraohjauksen yliopistonlehtorina. Akateemisen opetus- ja tutkimustyön lisäksi Anne-Mari on työskennellyt erilaisissa ohjaus-, kehittämis- ja johtotehtävissä ammatillisen koulutuksen kentällä. Anne-Marin asiantuntemus kiinnittyy erityisesti yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen yksilöiden koulutus- ja työurilla ja siihen, kuinka uraohjauksella voisi edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Hän on tutkinut muun muassa koulutukseen kiinnittymisen ja keskeyttämisen problematiikkaa sekä monikulttuurisuuden ja rasismin kysymyksiä uraohjauksessa.

Itä-Suomen ja Turun yliopistojen yhteistyössä toteuttama uraohjausosaamista vahvistava erityisasiantuntijakoulutus